Rättsområden

Brottmål

Rohtlieb Advokater åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Advokatfirman erbjuder alltid ett personligt möte i dessa ärenden.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du i vissa fall rätt till en offentlig försvarare. Du kan själv föreslå en advokat som ska företräda dig. Försvarsadvokatens uppdrag är att bistå dig vid polisförhör och i kontakterna med bland annat polis, åklagare och domstol under förundersökningen. För att vi ska kunna företräda dig på bästa sätt är det viktigt att vi kommer in i processen så tidigt som möjligt. Om åtal väcks företräder vi dig inför och under förhandlingen.

Kostnaden för en offentlig försvarare betalas i de flesta fall av staten.

Målsägandebiträde

Om du är brottsoffer (målsägande) kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Du kan själv begära att få en viss advokat/jurist som målsägandebiträde och domstolen förordnar i de flesta fall den personen att företräda dig. 

Kostnaden för målsägandebiträde står i princip alltid staten för vilket betyder att du inte behöver betala för ditt biträde. Om du inte begär en särskild jurist utser domstolen ett målsägandebiträde ur sina förordnandelistor.

Som målsägandebiträde tar Rohtlieb Advokater snabbt kontakt med dig och bokar in ett första möte där vi går igenom din situation, gällande rätt och hur en förundersökning och förhandling i domstol går till. Vi är med vid polisförhör och sköter kontakterna med utredare och åklagare för din räkning. Om åtal väcks förbereder vi dig inför förhandling, förbereder skadeståndsanspråk tillsammans med dig och biträder dig under förhandling i domstol.

Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller närstående kan domstolen utse en särskild företrädare för barnet.

Som särskild företrädare tillvaratar vi barnets rätt under rättsprocessen. Kostnaden för en särskild företrädare betalas av staten.

Den särskilda företrädaren övertar tillfälligt vårdnadshavarens rätt att företräda barnet under förundersökningen och efterföljande rättegång. Det kan innefatta kontakter med bland annat polis, åklagare, domstol och socialtjänst. Det är den särskilda företrädaren som är med barnet under polisförhör och eventuella läkarbesök under förundersökningen. Den särskilda företrädaren bistår även barnet om åtal väcks, företräder barnet vid rättegången och framställer eventuella skadeståndsanspråk.

Familjerätt

Rohtlieb Advokater åtar sig uppdrag som ombud i familjerättsliga tvister. 

Vi erbjuder juridiskt biträde i ärenden rörande äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, verkställighet (t.ex. när en dom om umgänge inte följs) samt underhållsbidrag. 

Efter en separation eller skilsmässa uppstår ofta frågor kring vårdnaden om barnen samt hur de ska bo och umgås med sina föräldrar. Frågor om vårdnad, boende och umgänge ska alltid avgöras utifrån barnets bästa. Vid första besöket går vi igenom er situation för en bedömning och rekommendation utifrån just er situation.

Vissa familjerättsliga mål kan delvis finansieras genom rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskyddet regleras i din hemförsäkring. I regel betalar ditt försäkringsbolag 80 % av kostnaderna för ditt ombud. Resterande del betalar du själv.

Rättshjälp kan du vara berättigad till om du inte har någon hemförsäkring. Det krävs bland annat att din årsinkomst inte överstiger 260 000 kr per år och att du har fått en timmes juridisk rådgivning. Den första rådgivningstimmen måste du alltid bekosta själv. 

Om du får rättshjälp betalar du högst 40 % av kostnaden för ditt ombud. Staten betalar den resterande delen. Om det blir aktuellt hjälper vi dig med att ansöka om rättsskydd respektive rättshjälp.

Socialrätt

Rohtlieb Advokater åtar sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål rörande tvångsvård enligt:

Lag om vård av unga (LVU)

Om ett barn far illa på grund av brister i omsorgen eller genom barnets eget beteende finns möjlighet att tvångsomhänderta barnet med stöd av lagen om vård av unga (LVU) under förutsättning att barnet har ett vårdbehov och vården inte kan ges på frivillig väg genom samtycke.

Om du som förälder riskerar att få ditt barn omhändertaget enligt LVU har du rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar din rätt. Även barnet/den unga har rätt till ett offentligt biträde/ställföreträdare som för barnets talan och bistår barnet.

Lag om vård av missbrukare (LVM)

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Staten betalar kostnaden för det offentliga biträdet.

Vill du veta mer om Rohtlieb Advokater?