logotype

Socialrätt

Rohtlieb Advokater åtar sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål rörande tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT och LRV. I dessa fall betalar staten kostnaden för det offentliga biträdet.

Lag om vård av unga (LVU)

Om ett barn far illa på grund av brister i omsorgen eller genom barnets eget beteende finns möjlighet att tvångsomhänderta barnet med stöd av lagen om vård av unga (LVU) under förutsättning att barnet har ett vårdbehov och vården inte kan ges på frivillig väg genom samtycke.

Om du som förälder riskerar att få ditt barn omhändertaget enligt LVU har du rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar din rätt. Även barnet/den unga har rätt till ett offentligt biträde/ställföreträdare som för barnets talan och bistår barnet.

Lag om vård av missbrukare (LVM)

Lagen om vård av missbrukare ger socialtjänsten mandat att omhänderta individer som har ett gravt missbruk, inte frivilligt går med på vård och som utgör en fara för sig själv eller andra.

Omhändertagandet ska syfta till att individen får vård på ett behandlingshem och tvångsvården får endast ske under en begränsad tid.

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Psykiatrisk tvångsvård är en av mycket få situationer när de grundlagsskyddade mänskliga fri- och rättigheterna till viss del är begränsade. Lagen innebär att individer kan omhändertas för vård och behandling mot deras vilja. Syftet med tvångsvården är att patienten ska bli så frisk att hen frivilligt kan ta emot vård, men även skyddsaspekten av såväl den enskilde som samhället i övrigt vägs in i beslutet.

Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Individer som döms för brott, men på grund av en allvarlig psykisk störning inte kan dömas till fängelse, kan dömas till rättspsykiatrisk vård. Genom lagen om rättspsykiatrisk vård finns lagligt stöd för att ge psykiatrisk tvångsvård under frihetsberövande.

Du bör kontrollera även: Skilsmässa Advokat Stockholm | LVU Advokat Stockholm | Advokat Migrationsrätt Stockholm | Advokatbyrå Stockholm Brottmål

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail till info@rohtlieb.se eller ring 08-721 78 99.