logotype

Fråga Rohtlieb

När en förälder inte har del i vårdnaden av sitt barn begränsas förälderns möjlighet att få del av information om barnet från till exempel skola och sjukvård.

Fråga Rohtlieb

Får jag dela en bild eller video på internet som visar en person bli utsatt för brott? Sedan 1 januari 2018 finns ett brott som kallas olaga integritetsintrång. Med det menas att man sprider bild eller uppgift om en person på ett sätt som utgör ett intrång i dennes privatliv. Ett sådant intrång utgör spridning […]

Nytt tvångsmedel

Nya regler för säkrande av elektronisk bevisning Den 1 juni 2022 infördes ett nytt tvångsmedel, genomsökning på distans. Tvångsmedlet syftar till att säkra bevisning från exempelvis molntjänster eller externa servrar och innebär att teknisk utrustning får användas för att avläsa handlingar som är lagrade någon annanstans än exempelvis den i beslag tagna mobiltelefonen eller datorn. […]

Fråga Rohtlieb

Nytt hedersbrott Den 1 juni 2022 trädde bestämmelsen som kriminaliserar hedersbrott i kraft, med syfte att kriminalisera upprepade kränkningar som begås mot en och samma person i familjehederns namn. 4 kap. 4 e § Brb Den som mot en person begår brottsliga gärningar enligt 3 kap (våldsbrotten) eller 4 kap (fridsbrotten), 5 kap 1 eller 2 […]

Fråga Rohtlieb

Fråga Rohtlieb

Min partner ska flytta in i min lägenhet, måste vi skriva samboavtal? När en partner flyttar in och ni blir samboende blir den egendom som förvärvas för gemensam användning samboegendom. Har man införskaffat bostaden för egen räkning, innan samboförhållandet uppstod, uppgår den inte i samboegendomen. Om ett samboförhållande upphör har dock en inflyttad sambo, under […]

Fråga Rohtlieb

Fråga Rohtlieb

Vad innebär det nya barnfridsbrottet? Den 1 juli 2021 trädde det nya barnfridsbrottet i kraft. Det nya brottet regleras i brottsbalken 4 kap. 3 § och innebär att det nu är straffbart att låta ett barn att bevittna vissa brott i nära relation. Det rör sig om vålds- frids- och sexualbrott som är vanligt förekommande […]

Fråga Rohtlieb

Fråga Rohtlieb

Vad är skillnaden mellan omhändertagande av barn enligt LVU och SoL? Kortfattat kan man säga att lagen om vård av unga (LVU) används när vårdnadshavare motsätter sig hjälp från socialtjänsten i vården av sina barn och att sociallagen (SoL) används när vårdnadshavare vill ha, eller i vart fall medger, sådan hjälp. Socialnämnden har ett ansvar […]

Fråga Rohtlieb

Fråga Rohtlieb

Är det tillåtet att få någon att ta sitt liv? Sedan tidigare i år är en ny specifik typ av gärning kriminaliserad i svensk rätt, uppmaning till självmord. Brottet återfinns i brottsbalken (1962:700) 4 kap. 7a §. Där framgår att den som uppmanar eller på annat liknande sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå […]

Fråga Rohtlieb

Fråga Rohtlieb

Vad är skillnaden mellan väktare och ordningsvakter? En ordningsvakt har till uppgift att upprätta allmän ordning och är utbildad samt förordnad av Polismyndigheten. Ordningsvakter har en rapporteringsskyldighet gentemot Polismyndigheten men ordningsvakter är inte anställda av Polismyndigheten. En ordningsvakts arbetsgivare kan vara både privata och offentliga såsom en tingsrätt eller en nattklubb. En ordningsvakt har laglig […]

Fråga Rohtlieb

Under vilka förutsättningar kan vård med stöd av LVU upphöra?  LVU är en förkortning för Lag ( 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, vilken reglerar tvångsomhändertagande av barn och ungdomar som är i behov av vård. Vård med stöd av LVU kräver att Socialnämnden ansöker om detta vid Förvaltningsrätten. Bifalles ansökan övertar Socialnämnden […]