Vad är skillnaden mellan väktare och ordningsvakter?

En ordningsvakt har till uppgift att upprätta allmän ordning och är utbildad samt förordnad av Polismyndigheten. Ordningsvakter har en rapporteringsskyldighet gentemot Polismyndigheten men ordningsvakter är inte anställda av Polismyndigheten. En ordningsvakts arbetsgivare kan vara både privata och offentliga såsom en tingsrätt eller en nattklubb.

En ordningsvakt har laglig befogenhet att omhänderta berusade personersom, enligt LOB (Lag 1976:511 om omhändertagande av berusade personer m.m.), på grund av sitt berusade tillstånd, saknar möjlighet att ta hand om sig själv eller utgör fara för sig själv eller annan person. Därutöver har en ordningsvakt rätt att avvisa eller avlägsna en person som på olika sätt stör ordningen, och i vissa fall, där avlägsnande eller avvisning av en person inte är tillräckligt, har ordningsvakter rätt att tillfälligt omhänderta den ordningsstörande personen.

Vid de ingripanden som en ordningsvakt har laglig rätt att utföra åligger det däremot ordningsvakten att försöka lösa situationen utan att bruka våld, exempelvis genom att försöka tala personen till rätta. Våld får enbart användas om ordningsvaktens uppgift inte kan lösas på något annat sätt.

En väktare är en person som är anställd av ett auktoriserat bevakningsföretag och har till uppgift att på olika sätt utföra olika typer av bevakningsuppgifter, t.ex. upplåsning av butiker eller larmutryckning.

En väktare saknar särskilda maktbefogenheter enligt lag utöver de som tillkommer var och en. En väktare har därför, som alla andra, rätt att genomföra ett envarsgripande. En väktare saknar exempelvis rätt att avvisa en person från en plats dit allmänheten har tillträde. Avvisning av en person får enbart poliser och ordningsvakter göra i vissa särskilda situationer där lagen medger det (polislagen 13 och 29 §§).

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en väktare enbart har till uppgift att utföra sin bevakningsuppgift utan särskilda maktbefogenheter utöver de befogenheter som tillkommer envar. En ordningsvakt däremot har till uppgift att upprätthålla allmän ordning och innehar betydligt fler maktbefogenheter som får brukas vid utövandet av sin tjänsteuppgift. Såväl ordningsvakter som väktare omfattas av det s.k. tjänstemannaskyddet vilket innebär att den som utövar våld, gör våldsamt motstånd eller hotar en ordningsvakt eller väktare som utför sin tjänsteuppgift kan hållas ansvarig för brott.