Vad innebär det nya barnfridsbrottet?

Den 1 juli 2021 trädde det nya barnfridsbrottet i kraft. Det nya brottet regleras i brottsbalken 4 kap. 3 § och innebär att det nu är straffbart att låta ett barn att bevittna vissa brott i nära relation. Det rör sig om vålds- frids- och sexualbrott som är vanligt förekommande i våld i nära relationer. Med barn avses i det nya brottet en person under 18 år. Det nya barnfridsbrottet är indelat i tre grader: ringa, normalgraden och grovt barnfridsbrott. Vid ringa brott är straffskalan böter till fängelse i 6 månader, vid normalgraden fängelse i högst 2 år och vid grovt brott fängelse i lägst 9 månader och högst 4 år.

Med att ett barn ska anses bevittnat ett brott menas att barnet har sett, hört eller på något sätt uppfattat den brottsliga gärningen som har begåtts i närheten av barnet. Det krävs inte att barnet har bevittnat hela händelseförloppet utan det räcker med att barnet har bevittnat de moment i gärningen som gör den straffbar, exempelvis att barnet hört hotfulla uttalanden. Lagstiftaren har inte ansett att barnet måste befinna sig på samma plats som gärningspersonen (den som begår brottet) eller den som utsätts för brottet. Det är tillräckligt att barnet bevittnar övergrepp över internet i realtid. Det nya barnfridsbrottet kan alltså begås på distans.

För att det nya barnfridsbrottet ska bli aktuellt krävs det vidare att barnet är närstående eller har varit närstående till både gärningspersonen och offret för brottet. Det är därför inte straffbart att låta sitt barn bevittna sin förälder slå en kompis men det är straffbart att låta sitt barn bevittna våld mellan t.ex. sina föräldrar.

Ett barn som har bevittnat våld i nära relation blir nu målsäganden och har rätt till särskild företrädare eller målsägandebiträde.