Sexsomni

Sexsomni är en sömnstörning som innebär att personer kan utföra olämpliga och ofrivilliga sexuella handlingar i sömnen. Med anledning av att de sexuella handlingarna utförs i sömnen, saknar personer som lider av sexsomni medvetenhet om vad de har gjort.

Under de senaste åren har det kommit att bli allt vanligare att den tilltalade i sexualbrottmål invänder att gärningen begicks i sömnen. För att den tilltalade ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för en gärning, krävs det nämligen att denne varit medveten om sina handlingar.  

Med anledning av att personer som lider av sexsomni saknar medvetenhet om de sexuella handlingar som de utför i sömnen, har invändningen kommit att resultera i flertalet frikännande domar. Detta har i sin tur resulterat i en ökad samhällelig debatt om sömnstörningen i fråga. 

På grund av detta har vår medarbetare Filip skrivit sitt examensarbete om hur domstolarna hanterar en invändning om sexsomni. I arbetet studeras och analyseras tingsrätternas och hovrätternas bevisprövning i de sexualbrottmål där den tilltalade gjort just en sådan invändning. 

Är du intresserad av att läsa mer om detta? I sådana fall kan du läsa Filips examensarbete via länken nedan.  

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1740613/FULLTEXT01.pdf