När kan ett kontaktförbud kombineras med elektronisk fotboja?

De senaste tre veckorna har fem kvinnor mördats, vilket har väckt stor uppmärksamhet i media. På frågan hur olika partier vill åstadkomma en förändring vad gäller mäns våld mot kvinnor är det många partier som tar upp användandet av elektronisk fotboja vid utfärdande av kontaktförbud som en åtgärd.

För att kunna redogöra för vilka möjligheter som i dagsläget finns att kombinera kontakförbud med elektronisk fotboja måste först redovisas vilka olika typer av kontaktförbud som kan utfärdas i Sverige i dag.

Det finns tre olika typer av kontaktförbud; ordinärt, utvidgat och särskilt utvidgat. De olika kontaktförbuden skiljer sig åt både vad gäller hur ingripande de är och vad som krävs för ett utfärdande av respektive förbud.

Ett ordinarie kontaktförbud är inte geografiskt begränsat. Förbudet tar sikte på ett aktivt kontaktsökande från personen som förbudet riktar sig mot (förbudspersonen) och reglerar själva kontakten, oberoende av var personen som förbudet avser att skydda (skyddspersonen) befinner sig. Kontakter som omfattas av förbudet är bland annat att ringa, skicka sms, skriva brev, skicka e-post, följa efter personen ifråga eller att ta kontakt med denne via internet. Ett ordinärt kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömning av om det finns en sådan risk framgår det av lagtexten att det särskilt ska beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon person liv, hälsa, frihet eller frid. Risken ska vara konkret och hänsyn ska tas till förhållandena i det enskilda fallet. Ett förbud får endast meddelas om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för förbudspersonen. Ett utvidgat kontaktförbud omfattar sådana kontakter som ett ordinärt kontaktförbud tar sikte på men innebär också en geografisk begränsning för förbudspersonen. Den geografiska begränsningen innebär att förbudspersonen inte får uppehålla sig i närheten av en skyddspersons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar vistas, såsom sommarbostad.

Ett utvidgat kontaktförbud får beslutas om det kan antas att ett ordinärt kontaktförbud inte är tillräckligt. Vanligtvis förutsätts att det utfärdats ett ordinärt förbud först och om det inte visar sig vara tillräckligt, utfärdas ett utvidgat kontaktförbud. Om ett ordinärt kontaktförbud inte anses tillräcklig från början, kan istället ett utvidgat förbud utfärdas direkt. Ett exempel på när ett sådant förbud kan utfärdas från början kan vara om omfattande trakasserier tidigare ägt rum.

Ett särskilt utvidgat kontaktförbud får i sin tur omfatta ett större geografiskt område än ett utvidgat förbud. Exempel på sådana områden som kan omfattas av förbudet är en lekpark eller en affär i närheten av skyddspersonens bostaden, dit skyddspersonen ska kunna gå utan att behöva vara rädd för att möta förbudspersonen. Ett särskilt utvidgat kontaktförbud kan beslutas, om ett utvidgat kontaktförbud överträtts.

År 2011 infördes möjligheten att kombinera ett kontaktförbud med elektronisk fotboja. Detta gällde emellertid endast i kombination med ett särskilt utvidgat kontaktförbud.

Mellan år 2010–2013 uppgick antalet ordinära kontaktförbud årligen till 3 268–3 476, utvidgade kontaktförbud till 35–42 stycken och särskilt utvidgade kontakförbud till 0–2 stycken. Under samma period var antalet särskilt utvidgade kontaktförbud med elektronisk övervakning noll. Under perioden 2014–2015 uppgick antalet särskilt utvidgade kontaktförbud med elektronisk övervakning till sex fall.

År 2018 infördes möjligheten att besluta om elektronisk övervakning i ett tidigare steg, i kombination med ett utvidgat kontaktförbud. För att ett utvidgat kontaktförbud ska kunna kombineras med elektronisk fotboja förutsätts att förbudspersonen har överträtt ett tidigare meddelat kontaktförbud. Det vill säga, antingen måste förbudspersonen ha överträtt ett ordinärt kontaktförbud eller ett utvidgat kontaktförbud utan elektronisk fotboja, innan ett utvidgat kontaktförbud får kombineras med fotboja.

Mellan 2018-2019 beslutades om kontaktförbud i kombination med elektronisk fotboja i sammanlagt sex fall. Tre av dessa fall avsåg ett utvidgat kontaktförbud och tre fall avsåg särskilt utvidgat kontaktförbud.

Sammanfattningsvis är det ovanligt att kontaktförbud i kombination med elektronisk fotboja utfärdas. En av anledningarna till detta är kravet på att en överträdelse av ett tidigare utfärdat kontaktförbud skett innan det kan beslutas om fotboja. Bevisen för att en sådan överträdelse har skett ska även vara så starka att det finns tillräckliga skäl för åtal, genom exempelvis vittnen, vilket sällan finns.

                                                                                                                                                                                                                             – Fia Branteryd, praktiserande jur. kand.