Får jag som förälder ensam bestämma om jag vill flytta med mitt barn från Sverige? 

 

I Sverige finns en stark presumtion att det bästa för barnet är att föräldrarna har gemensam vårdnad. Huvudregeln är därför att båda föräldrarna behåller den gemensamma vårdnaden om barnet efter en separation. Regleringen kring vårdnadsfrågor finns i föräldrabalken, FB. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnet och dess personliga angelägenheter. Det betyder att alla beslut som har en ingripande betydelse för barnets framtid, exempelvis beslut som rör var barnet bor och vilken skola hen ska gå i, måste fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna.

 

Om du och den andra vårdnadshavaren inte är överens och du ändå vill flytta med ditt barn, måste du ansöka om ensam vårdnad. Om du gör det är det viktig att komma ihåg att barnets bästa är avgörande i alla frågor som rör vårdnad, umgänge och boende. Av den anledningen kommer rätten varken beakta din personliga önskan om att bo utomlands eller vad som blir mest rättvist mellan föräldrarna. Den som har ensam vårdnad om sitt barn har rätt att bestämma vart barnet ska bo och kan således flytta utomlands med barnet. Barnet har dock som utgångspunkt fortfarande rätt till umgänge med den andra föräldern och båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge. Finns dom eller genom socialnämnden godkänt avtal om umgänge krävs en ändring av det.

 

Om du och barnets andra förälder har gemensam vårdnad kan du sammanfattningsvis inte flytta med barnet utomlands utan att du och den andra vårdnadshavaren är överens. Om du har ensam vårdnad och flyttar utomlands med ditt barn, har du och den andra föräldern ett gemensamt ansvar att se till att barnet får umgänge med båda sina föräldrar.